Komunikat zwiazany z incydentem bezpieczenstwa

Kodeks Etyczny zobowiązuje nas do prowadzenia działalności zgodnie z prawem i wysokimi standardami etycznymi. Ma na celu ochronę naszych Pracowników i zapobieganie występowaniu nieetycznych zachowań.

GRUPA TOPEX JAKO FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE WDROŻYŁA ZASADY DOTYCZĄCE:

Ochrony środowiska – w naszej codziennej pracy kierujemy się dbałością o nasze środowisko, stosujemy się do obowiązujących przepisów prawa, wdrożyliśmy segregację odpadów oraz prowadzimy zbiórki produktów do utylizacji, stosujemy najlepsze praktyki wskazane w ISO 14001:2004;

BHP – wszyscy Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, w trosce o bezpieczeństwo naszych Pracowników dostarczamy środki ochrony i przeprowadzamy szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy;

Sprawiedliwego traktowania Pracowników - wszyscy Pracownicy Grupa Topex powinni być traktowani i traktować innych z należytym szacunkiem i sprawiedliwie, nie dopuszczalna jest dyskryminacja ze względu na cechy osobowościowe lub poglądy, wszelkie decyzje dotyczące Pracowników muszą być podejmowane na podstawie względów merytorycznych: kwalifikacji, doświadczenia, kompetencji i wyników uzyskiwanych w pracy;

Przemocy w miejscu pracy - miejsce pracy ma być wolne od przemocy, mobbingu i nękania przez podwładnych, współpracowników, przełożonych i kontrahentów, dlatego w Grupa Topex nie dopuszczamy atmosfery zastraszenia, agresji lub poniżania czy nękania w formie słownej, fizycznej lub wizualnej, nie dopuszczamy w miejscu pracy molestowania seksualnego oraz mobbingu;

Konfliktu interesów – pojawia się wtedy, kiedy Pracownik w trakcie realizowania swoich obowiązków może podejmować decyzje zagrażające jego bezstronności i niezależności, a mające bezpośrednio lub pośrednio wpływ na jego interes ekonomiczny lub osobisty.

Przyjmowania i wręczania upominków - prezenty, posiłki i imprezy z udziałem Klientów, Dostawców i Partnerów muszą być utrzymane w granicach rozsądku – zarówno w sytuacjach, w których Grupa Topex jest inicjatorem jak i odbiorcą takich uprzejmości.

Korupcji – w Grupa Topex nie toleruje się korumpowania bezpośrednio przez swoich pracowników lub pośrednio poprzez inne podmioty, z którymi współpracujemy, zabronione jest wręczanie/przyjmowanie korzyści materialnych również poprzez jakichkolwiek partnerów, przedstawicieli, wykonawców, dostawców lub jakąkolwiek jednostkę, nad którą Grupa Topex ma kontrolę;

Pracy dzieci i pracy przymusowej – w Grupa Topex nie akceptujemy, aby Firma lub jakikolwiek z jej Dostawców, Klientów lub Partnerów wykorzystywał pracę dzieci lub pracę przymusową;

Uczciwego konkurowania na rynku – Grupa Topex powstała i rozwija się w atmosferze uczciwej, otwartej konkurencji, dlatego wspieramy gospodarkę wolnorynkową i postępujemy zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie zawieramy porozumień, których celem lub skutkiem jest nieuczciwe wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym;

Bezpieczeństwa informacji - każdy pracownik Grupy Topex zobowiązany jest do roztropności i ostrożności w zakresie ochrony ważnych i poufnych informacji firmowych - zarówno w miejscu pracy jak i poza nim;

Komunikacji w mediach społecznościowych – każdy Pracownik ma prawo do wypowiadania się w mediach społecznościowych na tematy związane z Grupa Topex pod następującymi warunkami: wskazania, że jest się związanym z Grupa Topex, poinformowania, że wyraża się własną opinię, kulturalnej wypowiedzi z poszanowaniem innych, przekazywaniem prawdziwych informacji, nie wypowiadaniem się na temat konkurencji, nie przekazywania informacji poufnych;

Patentów, praw autorskich i znaków firmowych – w Grupa Topex nie wykorzystujemy patentów, produktów, dzieł, pomysłów bez zgody właściciela lub autora, wszelkie koncepcje, procesy i technologie opracowane przez naszych Pracowników, które będą chronione patentami, prawami autorskimi lub znakami firmowymi stają się własnością intelektualną Firmy lub naszych klientów;

Wykorzystywania mienia firmowego - mienie jest zasobem ograniczonym i powinno być wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych, korzystanie z telefonów, prywatne maile, czas w Internecie w celach prywatnych powinno być ograniczone do minimum.