Komunikat zwiazany z incydentem bezpieczenstwa

PÓŁMASKA PRZECIWPYŁOWA JEDNORAZOWA

Szanowni Państwo,

Oznakowanie umieszczone zarówno na maskach 82S131 (ZH3021) jak i ich opakowaniu nie zawiera przy oznaczeniu klasyfikacji oznaczenia NR określającego, że półmaska może być używana tylko w czasie jednej zmiany roboczej. Podano również oznaczenia nieobowiązującej normy EN 149:2001, nie podając oznaczenia obowiązującej normy EN 149:2001+A1:2009.

W załączonej do wyrobu instrukcji obsługi nie wyjaśniono wszystkich oznaczeń zawartych na wyrobie jak i jego opakowaniu. W instrukcji obsługi zawarto zapis, że okres przechowywania, magazynowania wynosi 3 lata od daty pierwszego otwarcia produktu, jednak nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Oznaczenia zamieszczona na opakowaniu wyrobu, nie zawierają daty produkcji. Na opakowaniu podana została data końca okresu przechowywania.

Do wyrobu dołączono deklarację zgodności UE sporządzoną i podpisaną przez osobę działającą w imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta oraz w deklaracji nie podano jednostki notyfikowanej, która przeprowadziła badania typu UE (moduł B) oraz numeru certyfikatu badania typu UE.

W związku z błędnymi oznaczeniami masek załączmy do pobrania zaktualizowaną instrukcję obsługi. W zaktualizowanej instrukcji wymieniono wszelkie oznaczenia zamieszczona na maskach oraz ich opakowaniu, zaktualizowano zapis dotyczący daty końca okresu przechowywania, podano wymagane informacje dotyczące przeprowadzonej procedury oceny zgodności, w tym numery jednostek oraz certyfikatów oraz podano link, do strony na której zamieszczono aktualną deklarację zgodności.

Maski 82S131 (ZH3021) zostały poddane ocenie zgodności i posiadają wymagane certyfikaty, ich właściwości są zgodne z aktualne obowiązującą normą EN 149:2001+A1:2009. Niepełne oznaczenie oraz błędy w instrukcji nie wpływają na ich właściwości użytkowe.

W związku z wyżej wymienionymi błędami oznaczeń, nieużywane maski w oryginalnym opakowaniu mogą zostać zwrócone.